WC Fixinela s vůní 500ml
93 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023
WC Fixinela s vůní 500ml
93 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023

Čistící prostředek na WC mísy, umyvadla, obkládačky. Rozpouští vodní a močový kámen. Výsledkem je čistota a příjemná vůně. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.Složení:5 - 15% kyselina fosforečná, < 5 % aniontový tenzid, zahušťovadlo, parfém, barvivo.VarováníObsah nebezpečných látek: 5-15 % kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, zahusťovadlo, parfum, farbivo.H315 - Dráždí kůži.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruceP280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlaP305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

WC gel Domestos Atlantic 750ml
76 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023
WC gel Domestos Atlantic 750ml
76 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023

Domestos tekutý čisticí a dezinfekční prostředek s vůní oceánu je určený k čištění a desinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Standardní věty o nebezpečnosti:H290 Může být korozivní pro kovy.H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyPokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.

Sítko do pisoáru Janegal citron
75 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023
Sítko do pisoáru Janegal citron
75 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023

K provonění pisoárů, které nabízí příjemnou vůni a je až 15x více intenzivnější než běžná vinylová sítka. Omezuje tvorbu pachů – v průběhu působení uvolňuje sítko bakterie působící proti vzniku nežádoucích pachů. Revoluční transparentní a flexibilní design, umožňuje náhled do odpadových cest, redukuje rozstřikování moči, udržuje pisoár v čistotě, který průběžně čistí. Redukuje čas potřebný na očistu až o 50%. Kulatý tvar umožňuje umístění do každého typu pisoáru. S vůní citronu.

Canis WC BREF Power Aktiv
51 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023
Canis WC BREF Power Aktiv
51 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023

WC BREF Power Aktiv od výrobce Canis. Produkt je skladem.

WC čistič Duck fresh discs limetka 36ml
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023
WC čistič Duck fresh discs limetka 36ml
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 30.11.2023

WC gel dokonale vyčistí toaletu a spolehlivě ji ochrání před vodním kamenem při každém spláchnutí. Stačí pouze aplikovat na vnitřní stěnu mísy a gelový disk bude pracovat za vás. Čistí a osvěžuje, příjemná limetková vůně. Zásobník vydrží až na 6 použití a gelový disk vydrží až 100 spláchnutí.Složení